0 905 718 599 info@creative-energy.sk

Bratislava, Sv. Michala 4, 934 01 Levice

Poradenstvo v oblasti energetiky

Prečo sú dôležité správne rady v energetike?

Energetické poradenstvo je služba, ktorá poskytuje užitočné usmernenia pri riešení rôznorodých problémov, týkajúcich sa vykurovania, spotreby elektriny, stavebných úprav, či využitia moderných technológií.

Naša poradenská činnosť vychádza z poznatkov energetického trhu SR, ako aj z výstupov z legislatívnych procesov v prostredí Európskej únie.

Analyzujeme aktuálny vývoj energetického trhu so zameraním na spotrebu energetických komodít, ako sú elektrická energia a zemný plyn. Na základe týchto analýz vypracujeme technické posúdenie, alebo energetický audit s procesmi možných úspor energií. Súčasťou týchto posudkov je aj finančný a environmentálny dopad navrhovaných riešení.

Na základe týchto podkladov dokáže obchodný partner – spotrebiteľ lepšie plánovať technické a finančné zdroje pri znižovaní energetickej náročnosti procesov využívajúcich energetické zdroje. Lepšie plánovanie má potom svoj význam aj pre efektívne využitie fondu pracovného času a zlepšenie kvality produkcie.

Poradenstvo v oblasti  energetiky

Európa v súčasnosti čelí v oblasti energetiky problémom, ako sú zvyšujúca sa závislosť od dovozu, nedostatočná diverzifikácia, vysoké a kolísavé ceny energie, stúpajúci celosvetový dopyt po energii, bezpečnostné riziká postihujúce producentské a tranzitné krajiny, rastúce hrozby vyplývajúce zo zmeny klímy, pomalý pokrok v energetickej efektívnosti, výzvy spojené s narastajúcim podielom obnoviteľných zdrojov energie a potreba lepšej transparentnosti.

Uvedené rizikové faktory, ktorým venuje pozornosť aj EÚ, majú na konci dňa význam najmä pre spotrebiteľov, a spotrebiteľmi sme všetci z nás. Uvedomujeme si preto dôležitosť danej problematiky, a preto sa v našej činnosti zameriavame na poskytovanie informácií obchodným partnerom, ktoré majú za cieľ znižovať energetickú a environmentálnu náročnosť prevádzok s benefitom znížených nákladov za energie.

Kontaktujte nás