šetrenie energie

Záruka efektívnej práce podniku!

info@creative-energy.sk

Bratislava, Sv. Michala 4, 934 01 Levice

Energetický audit

Vychádzajúc z našich skúseností, na základe vykonaných EA v rôznych firmách a inštitúciách, môžeme skonštatovať, že v auditovaných subjektoch sa vyskytli opakujúce sa chyby a nedostatky pri spotrebách energií. V zásade možno tieto poznatky rozdeliť do dvoch skupín:

A. Technické nedostatky

V súvislosti so zlepšením situácie na úrovni hospodárenia s energiami je dôležité vedieť spotrebu jednotlivých energií v rôznych hodnotiacich časových úsekoch, v rovine jednotlivých merateľných technologických celkov, alebo jednotlivých budovách, poschodiach tak, aby bolo možné definovať napríklad týždennú jednotkovú spotrebu jednotlivých energií v technologickom segmente.

Jednotková spotreba sa chápe ako definovateľný výstup z procesu výroby alebo činnosti s jasným vstupom a výstupom z pohľadu spotrebovaných energetických médií.

V konečnom dôsledku, ak aj bolo osadené podružné meranie elektriny, plynu alebo tepla, nebolo využívané na vyhodnocovanie energetickej spotreby, a tým parciálnej nákladovosti výrobného procesu.

Efektívny energetický management, ktorý aj niektoré inštitúcie zavádzajú alebo ho už majú zavedený, nie je koncipovaný ako systematický nástroj riadenia.

Zvyčajne systémy sú koncipované ako multienergetické databázy s obrovským množstvom dát, ktoré svojou neprehľadnosťou a presýtenosťou odrádzajú hodnotiteľov s nimi pracovať.

Zadať správne vyhodnocovanie a reporting na báze online a historických dát je ponechané autorom SW, a tým sa ponuka nepreberného množstva rôznych pohľadov na spotreby jednotlivých energií dostáva do presne opačnej situácie ako je žiadúce.

Reporting

Reporting by mal obsahovať hlavne technicko-ekonomické údaje o energetickej náročnosti a vysvetlené alarmy prípadov vybočujúcich z povolených spotrieb na zvolené výstupy.

Realita s ktorou sme sa stretávali, boli reporty na báze mesiacov, alebo dokonca roka, bez možnosti analýzy výkyvov v spotrebe a už vôbec nie viazanú na jednotkové výstupy produkcie.

Taktiež na základe celkových spotrieb nie je možné identifikovať príčinu a miesto, ktoré spôsobilo vyššiu spotrebu jednotlivých energetických médií. Pasívny prístup v hodnotení neumožňuje znižovať spotrebu energií, ale len štatistické hodnotenie spotreby.

Pri zvažovaní aplikácie energetického manažérskeho systému je potrebné využiť potenciál znalostí zamestnancov, ktorý poznajú technologické postupy majúce dopad na zhodnotenie energií zo vstupu na výstup pre jednotlivé technologické segmenty výroby.

Tento prístup sa dá aplikovať aj na administratívne organizácie, školy a inštitúcie, ktorých výstupom nie je konkrétny výrobok, ale vždy sa dá nájsť merateľný produkt, na ktorý sa dá viazať spotreba energií.

Zhrnutím sa dá konštatovať, že je potrebné inštalovať podružné merače všetkých energií, ktoré dotknutá inštitúcia používa pracujúca v reálnom čase s prenosom dát, dátovou centrálou v riadiacom energetickom systéme.

Inštalovaním podružných meračov energií je nevyhnutné rozdelenie spotreby energií na výrobné procesy a logistické zabezpečenie výrobného prostredia (budovy, osvetlenie, vykurovanie, výmena vzduchu a pod.)

Rekonštrukcie a opravy

Pri rekonštrukciách, opravách sa zvyčajne nemení technologická koncepcia hlavne vykurovania, výroby stlačeného vzduchu, vzduchotechniky, len sa obnovia staré technologické celky za nové.

U starších prevádzok sa zachováva centralizovaná výroba s celoareálovým rozvodom, čo je koncepčná chyba, ktorá je determinovaná nedostatkom finančných zdrojov, ako i rozhodnutie, že návrhy dávajú prevádzkoví pracovníci bez vypracovania energetickej koncepcie smerujúcej k radikálnejšiemu zníženiu energetickej spotreby.

Náš pohľad na znižovanie spotreby energií vychádza z návrhu prechodu k decentralizovanej výrobe tepla zavedením rozvodu plynu do jednotlivých hál a priamo napr. tmavými kondenzačnými plynovými žiaričmi s ekvitermickou reguláciou zabezpečiť vykurovanie.

Zrušiť koncepciu z minulého storočia, keď sa z plynu vyrobilo teplo a rozvádzalo sa do jednotlivých miest spotreby ( veľké straty rozvodom). Administratívne časti riešiť decentralizovanými kondenzačnými kotlami len pre daný segment.

Taktiež centrálne výrobne stlačeného vzduchu treba nahradiť decentralizovanými jednotkami s možnosťou „prilepenia“ k halám, kde sa stlačený vzduch využíva s tým, že zbytkové teplo je možné vháňať počas vykurovacieho obdobia do priestoru hál , čo pri nízkej energetickej účinnosti výroby stlačeného vzduchu (aj keď sa použijú moderné skrutkové kompresory s tepelným výmenníkom) reprezentuje značnú úsporu nákladov na vykurovanie.

Pri vysokých halách je potrebné inštalovať destrifikátory na stlačenie prirodzeného najteplejšieho vzduchu pod stropom do spodných častí hál. Tento princíp sa vo veľa prípadov dá použiť aj pri stávajúcich mostných žeriavoch.

Vzduchotechnické jednotky majú často poruchy a pri nesprávnom režime rekuperátorov sa odovzdáva teplo z odsávaného vzduchu z výrobných hál, nasávanému aj počas letných mesiacov. Koncepčne treba zvážiť v prípadoch nevyužiteľného zbytkového tepla z technologických procesov s parametrami vyhovujúcim podmienke inštalácie absorpčných chladiacich jednotiek, umiestniť ich centrálne najlepšie do vzduchotechniky namiesto inštalácie kompresorových klimatizačných jednotiek.

Na chladenie je potrebné využiť aj potenciálnu ochladzovaciu možnosť technologickej vody, ktorej výstupná teplota je v mnohých prípadoch schopná vychladzovať nasávaný vzduch počas letných mesiacov.

Vstupné brány sa vo veľa prípadoch otvárajú a zatvárajú samotnými pracovníkmi, pričom straty vetraním sú jedna z najkritickejších parametrov tepelných strát. Tepelné clony nikto po poruche neopravuje a systém logistických vstupov počas zimných mesiacov nie je vo veľa prípadoch ošetrený.

Inštalácia magnetických slučiek na manipulačné vozíky v nakladacích a vykladacích priestoroch s možnosťou vjazdu vozidiel do medzipriestoru je značnou úsporou tepelnej energie počas vykurovacej sezóny.

Svetlíky

Svetlíky sa vymieňajú za nové z polykarbonátu, čo je na prvý pohľad správne z hľadiska tepelných strát počas vykurovacej sezóny, ako i z hľadiska zlepšenia svetelných podmienok. Na druhej strane meniaca sa klíma s vysokými teplotami počas letných mesiacov prináša problém s dodatkovým teplom, ktoré zhoršuje pracovné podmienky na pracoviskách. Automatický systém odvetrávania nie je schopný tento problém úplne eliminovať.

Za úvahu potom je potrebné zvážiť, či je efekt zlepšenia svetelných podmienok tak dôležitý, hlavne keď sa pracuje na tri smeny (jedna smena je určite bez využitia tohto efektu) a svetelné podmienky umelým osvetlením hlavne teraz propagovanými LED svietidlami musí zodpovedať svetelným štandardom.

V prípade rozhodnutia obnovy svetlíkov nainštalovať odspodu v priestore hál možnosť zatienenia s odvetraním počas letných dní.

Osvetlenie by malo rešpektovať normatívne ukazovatele pre jednotlivé druhy pracovísk a ich aktivizáciu by mal zabezpečovať centrálny riadiaci systém. Vylúčiť rozhodovanie pracovníkov zapnutím veľakrát zbytočným alebo zabudnutým vypnutím. Umiestenie prehodnotiť s ohľadom na miestne podmienky čo možno najbližšie k pracovnej ploche a nie použiť systém náhrada starých svietidiel za nové na tých istých miestach.

B. Organizačné nedostatky

Za znižovanie energetickej náročnosti je zvyčajne zodpovedný energetik alebo osoba, ktorá je určená za energetiku. Ostatní pracovníci nezdieľajú v patričnom rozsahu zodpovednosť za energetickú náročnosť výroby. Dokonca v niektorých prípadoch rozhodujú o nastavení hodnôt vykurovania, osvetlenia, vetrania tým, že majú prístup k regulátorom, alebo si zapnú osvetlenie podľa svojho uváženia.

Tento stav sa dá zmeniť jedine zavedením jednotného energetického systému riadenia s centralizovaným prístupom k regulačným a nastavovacím prvkom jednotlivých energetických médií.

Ak chceme zainteresovať výkonných pracovníkov na znižovaní spotreby, tak jednoznačne musí byť aplikovaný systém podružného merania dielčich spotrieb s pravidelným automatickým, maximálne týždenným vyhodnocovaním a spätnou informovanosťou pre všetkých pracovníkov.

Naše Diela

Mapa z našich diel

Naše Výhody

Ekológia

Bezpečnosť

Kvalitatívne

úspory

Klientov a Partnerov