0 905 718 599 info@creative-energy.sk

Bratislava, Sv. Michala 4, 934 01 Levice

Systém energetického manažérstva

Prečo budovať systém energetického manažérstva?


Energia je kľúčovou komoditou v oblasti podnikania a tvorí vo väčšine prípadov podstatnú časť nákladov. Implementáciou STN EN ISO 50001:2012 dôjde k efektívnemu využívaniu energií, čoho výsledkom bude zníženie nákladov na  predmet činnosti organizácie či už produktu alebo služby.

Používaním takého systému manažérstva, ktorý pomáha dosahovať naplnenie stanovených cieľov dôjde ku  generovaniu zisku pre organizáciu. Uvedené je možné dosiahnuť aj kombináciou existujúcich  systémov manažérstva s požiadavkami STN EN 50001:2012, avšak nie je možné riešiť problematiku energetického manažérstva len využitím už  existujúcich systémov manažérstva ISO 9001 a ISO 14001.

Nakoľko v súčasnosti sa 90% energie získava z klasických zdrojov, čo má za následok zvyšovanie jej ceny, vzniká pre organizáciu možnosť využívať iné alternatívne zdroje energií tzv. obnoviteľné zdroje energií.  Pre organizáciu vzniká možnosť príjmu z dotačných programov EÚ na nové technológie a programy zvyšujúce energetickú efektivitu a tiež možnosť príjmu z dotačných programov na úsporu energií a zvýšenie účinnosti.

Systém energetického manažérstva  predstavuje v podstate permanentný energetický audit.  Svojou povahou umožňuje sústrediť pozornosť organizácie na spôsoby prevádzkovania zariadení, návyky obsluhy, aktuálny technický stav zariadení a iné. Permanentným opakovaním energetického auditu dochádza k trvalému monitorovaniu a zlepšovaniu, čo vedie k opätovnému znižovaniu nákladov a dodržiavaniu platnej legislatívy.

Po zavedení  systému energetického manažérstva a získaní certifikátu ISO 50001 tento umožňuje organizáciám preukazovať proces zlepšovania v oblasti efektívnosti využitia energií, a preto je tento moment nezastupiteľný a je výhodou pri uzatváraní dlhodobých zmluvných vzťahov. Z tohto pohľadu je ISO 50001 veľmi dôležitý, pretože umožňuje systémy energetického manažérstva certifikovať a tým zvyšovať jeho dôveryhodnosť.

Pri  realizácii energeticky úsporných opatrení je dôležité objektívne vyhodnocovať skutočne dosahované výsledky. Môže ísť o dodávateľom dodané úsporné technológie, resp. úsporné opatrenie na dosiahnutie zmluvných parametrov, ako aj o prípady  splnenia stanovenej  hranice dosiahnutých úspor. Tieto skutočnosti je možné preukázať predložením certifikátu ISO 50001.

V súvislosti s existujúcim tlakom na minimalizáciu dopadov  činnosti organizácií na životné prostredie, sa spotreba energie javí byť jedným zo zásadných faktorov a preto existuje snaha  organizácii o splnenie zákonom požadovaných limitov. Takýto postoj organizácií sa plne využíva pri marketingu a ako konkurenčná výhoda bude slúžiť práve vlastníctvo certifikátu ISO 50001. Najdôležitejším momentom v rámci prínosov pre organizáciu sa javí efekt preukázania plnenia požiadaviek certifikačnou autoritou.

Kontaktujte nás