0 905 718 599 info@creative-energy.sk

Bratislava, Sv. Michala 4, 934 01 Levice

Optimalizácia nákladov elektrickej energie

Čo sa skrýva za optimalizáciou nákladov za elektrickú energiu?

Náklady za elektrickú energiu predstavujú v súčasnosti významnú položku vo finančnom výkaze každej firmy, prevádzky. Ich optimalizácia má význam hlavne v tom, že sa konkrétne riešenia okamžite prejavia v znížených nákladoch za elektrickú energiu.

Optimalizácia nákladov za elektrickú energiu v sebe zahŕňa také dôležité činnosti ako sú:

  • riadenie odberu elektrickej energie formou efektívnej kontroly priebehu odberu, z čoho pramení benefit znížených nákladov
  • predikcia množstva predpokladanej spotreby elektrickej energie
  • určenie optimálnej hodnoty rezervovanej kapacity
  • oblasť kontroly jalovej dodávky a cos fi (jalový odber)

Všetky tieto činnosti sú v prevádzkach vykonávané pracovníkmi zodpovednými za oblasť energií, avšak niekedy sa súhrn týchto činností nepodarí úplne vyriešiť z dôvodov zaistenia prevádzkyschopného stavu zariadení.

Optimalizácia nákladov elektrickej energie

Z vyššie uvedených aspektov ponúkame našim obchodným partnerom riešenia v danej oblasti, aby sa optimalizácia nákladov za elektrickú energiu  stala dôležitou súčasťou každodenného pracovného programu.

S výhľadom do budúcnosti je strategicky dôležitým krokom venovať zvýšenú pozornosť tejto problematike, ak berieme do úvahy len predpoklady vývoja v spotrebe elektriny, ako ukazuje aj predmetná tabuľka MH SR.

Optimalizácia nákladov elektrickej energie

Do roku 2020 sa predpokladá medziročný nárast celkovej spotreby elektriny zhruba na úrovni rastu spotreby v roku 2016. Po roku 2020 sa očakáva miernejší nárast celkovej spotreby oproti predošlému obdobiu. 

Kontaktujte nás