0 905 718 599 info@creative-energy.sk

Bratislava, Sv. Michala 4, 934 01 Levice

Logicky ramec_STN EN ISO 50001

LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU IMPLEMENTÁCIE STN EN ISO 50001:2012

Hlavný cieľ

Objektívne overiteľné indikátory

Zdroje pre overenie

Predpoklady / riziká

zavedenie systému energetického manažérstva (SEnM) v podmienkach konkrétnej spoločnosti

permanentné zlepšovanie energetickej efektívnosti spoločnosti

zlepšenie prevádzkovej ekonomiky konkrétnej spoločnosti

výsledky hospodárenia dotknutej spoločnosti

výsledky auditu

existencia záväzku o permanentnom zlepšovaní energetickej efektívnosti

 

Účel /cieľ projektu

Objektívne overiteľné indikátory

Zdroje pre overenie

Predpoklady / riziká

zadefinovanie energetickej politiky spoločnosti

identifikácia energetických aspektov

plánovanie energetických zámerov a cieľov

efektívne riadenie a zmena situácie v oblasti spotreby energie

dokumentovanie, implementovanie, udržiavanie energetickej politiky a jej komunikácia so všetkými osobami, pracujúcimi pre spoločnosť

zvýšenie konkurencieschopnosti v danom regióne

zníženie spotreby energií za časovú jednotku

zníženie nákladov  na energie

faktúry od dodávateľov energií

účtovníctvo spoločnosti.

štatistiky spoločnosti

permanentný záujem a podpora vrcholového manažmentu o zlepšovanie energetickej efektívnosti

dostupnosť informácií a všetkých potrebných zdrojov na dosiahnutie zámerov a cieľov

identifikácia všetkých osôb, ktoré pracujú pre spoločnosť a a ktoré môžu mať vplyv na signifikantnú zmenu v spotrebe energie

záväzok vrcholového manažmentu byť v súlade so všetkými požiadavkami vo vzťahu k energetickým aspektom

Výsledky projektu

Objektívne overiteľné indikátory

Zdroje pre overenie

Predpoklady / riziká

vytvorená dokumentácia SEnM

zlepšenie energetickej efektívnosti

zníženie energetickej náročnosti procesov

úspora energie

vyhlásenie o zhode s energetickou politikou

zavedenie a prevádzkovanie SEnM  pre úspešné získanie certifikácie

parametre, ktoré majú signifikantný prínos pre energetickú efektívnosť

monitorovacie správy

správy o vyhodnocovaní zhody

dokumentácia o výsledkoch interného auditu

preskúmania manažmentom

vyhlásenie o výkonnosti

dokumentácia preukazujúca záväzok spoločnosti vo vzťahu k legislatívnym požiadavkám

obstaranie energeticky účinných zariadení

kontroly a servis zariadení využívajúcich energiu

oznamovanie energetickej politiky zmluvným partnerom, subdodávateľom resp. dodávateľom

využitie informačných akcií, prezentácií, webovej stránky, ocenení a iných oznamovacích materiálov energetického manažmentu

Aktivity projektu

Prostriedky / vstupy

Zdroje pre overenie

Predpoklady / riziká

meranie a monitorovanie každej významnej spotreby energie a energetických faktorov

identifikácia oblastí so signifikantnou spotrebou energie a signifikantné zmeny pri využívaní energie za posledné obdobie

odhad očakávanej spotreby energie pre budúce obdobie

pravidelné porovnávanie skutočnej a očakávanej spotreby energie

zaznamenávanie významných odchýlok od očakávanej spotreby energie              

analyzovanie spotreby energie

identifikácia a stanovenie priorít pre príležitosti vedúce k zlepšeniu energetickej efektívnosti

vytvorenie dokumentácie SEnM

školenia pre SEnM

vlastné finančné prostriedky

informácie a všetky potrebné zdroje na   dosiahnutie zámerov a cieľov

údaje o súčasnej spotrebe energie každého zariadenia

identifikácia potreby školení pre SEnM

 

výber vhodného dodávateľa pre implementáciu a zavádzanie systému energetického manažérstva

 zabezpečenie priebežného financovania počas celej doby realizácie projektu

úspešná koordinácia projektu v rámci rozsahu STN EN ISO 50001:2012

Kontaktujte nás