0 905 718 599 info@creative-energy.sk

Bratislava, Sv. Michala 4, 934 01 Levice

Energetický audit

Prečo vykonávať energetické audity?

Znižovanie spotreby energie a odstránenie plytvania nadobúdajú pre EÚ čoraz väčší význam. Komisia vydala v roku 2006 Akčný plán pre energetickú účinnosť, ktorej cieľom bolo regulovať a znížiť dopyt po energii a prijať opatrenia zamerané na spotrebu a dodávky s cieľom dosiahnuť 20 % úsporu ročnej spotreby primárnej energie do roku 2020.

Dňa 30. novembra 2016 Komisia predložila balík návrhov s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov“ (COM(2016)0860) s cieľom uviesť právne predpisy EÚ v oblasti energetiky do súladu s novými cieľmi v oblasti klímy a energie do roku 2030 a prispieť k cieľom v oblasti energetickej únie z roku 2015.

Smerovaním k naplneniu týchto úloh je aj uplatňovanie povinných energetických auditov pre veľké podniky a energetické audity na báze dobrovoľnosti pre malé a stredné podniky.

Čo je vlastne energetický audit?

V zmysle definície Zákona o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Z.z. energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom z energetického auditu je písomná správa.

Výsledkom každej dôslednej analýzy spotreby energie by totiž mal byť návrh súborov opatrení, ktorých realizácia môže prispieť k významným energetickým i finančným úsporám.

Z čoho pozostáva energetický audit ?

Energetický audit najskôr analyzuje súčasné náklady na energie z pohľadu jednotlivých spotrebičov energie následne navrhuje opatrenia s cieľom racionalizácie spotreby energie.

Samozrejmosťou a zároveň nevyhnutnosťou pri vykonaní energetického auditu je kalkulácia nevyhnutných investícií potrebných na realizáciu opatrení s výpočtom ekonomickej návratnosti navrhnutých racionalizačných opatrení.

Uvedený postup poskytne spoločnostiam odborný pohľad na využívanie energií s víziou možných úspor energií a finančných prostriedkov.

Spracovaním energetického auditu okrem toho, že sa jedná o zákonnú povinnosť, spoločnosti môžu vyjadriť svoj spoločensky zodpovedný prístup k tým oblastiam podnikateľského prostredia, ktoré sú dôležité v celospoločenskom vnímaní.

Finančný prínos precízne vypracovaného auditu môže viacnásobne prevýšiť cenu, ktorú podnikateľ za audit zaplatí. Ak je energetický audit vypracovaný dôsledne, môže byť veľmi dôležitým nástrojom pri rozhodovaní o budúcich investíciách podniku.

Kontaktujte nás